บริการสินเชื่อรถยนต์ ครบวงจร

สายด่วน
 
081-350-3419, 092-554-1717,
081-301-5270, 081-268-4662 

ข้อตกลงการให้บริการ

กรุงไทยออโต้ลีส (Krungthais.com) ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของนโยบายการให้บริการ " เรายึดถือ และ ปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่นหรือรัฐ

ที่เกี่ยวกับเงินกู้ระยะสั้น อย่างเคร่งครัด "

 

ในระหว่างการเช่าซื้อ

ผู้เช่าซื้อสัญญาว่าจะไม่นำทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปจำหน่าย จำนำ ให้เช่า ให้เช่าซื้อช่วง ให้ยืม ก่อภาระผูกพันหรือทำให้เกิดสิทธิยึดหน่วง ให้ผู้อื่นครอบครองหรือใช้ นำไปไว้ที่อื่น นอกจากที่อยู่ของผู้เช่าซื้อที่ได้ระบุตามสัญญา และจะไม่ใช้รถที่เช่าซื้อในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย

 

การชำระเงิน

ตราบใดที่ผู้เช่าซื้อยังมิได้ชำระเงินตามสัญญา และปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆในสัญญาให้ครบถ้วนถูกต้อง ให้ถือว่าทรัพย์สินที่เช่าซื้อยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของอยู่ เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระเงินค่าเช่าซื้อจนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถที่เช่าซื้อให้ตกเป็นของผู้เช่าซื้อทันที และเจ้าของจะดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าวให้เป็นชื่อของผู้เช่าซื้อภายใน 30วัน
 

 

การดำเนินการหากชำระเงินล่าช้า

ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อหรือเงินอื่นใด ผู้เช่าซื้อต้องชำระเบี้ยปรับในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าชั้นดีรายย่อย(MINIMUM RETAIL RATE) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บวกสิบ
(MRR+10) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระ

 

 

การดำเนินการหากไม่ชำระเงิน

ถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระเงินราคาเช่าซื้อรายงวด 3 งวด ติดๆกัน(ในทางบัญชี) และเจ้าของได้มีหนังสือบอกกล่าว ผู้เช่าซื้อให้ชำระเงินรายงวดที่ค้างชำระ ภายในเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือบอกกล่าวและผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น
 
ให้เจ้าของมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และ เมื่อเจ้าของบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระเงินราคาเช่าซื้อรายงวดเกินกว่า 3งวด ) และกลับเข้าครอบครองรถที่ให้เช่าซื้อ
ก่อนขายให้แก่บุคคลอื่น เจ้าของจะมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญา

 


 

Krungthais.com  All rights reserved.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สายด่วน 081-350-3419,081-268-4662

Email : krungthaiauto@hotmail.com

ช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสบาย และมีมาตรฐานสากล