บริการสินเชื่อรถยนต์ ครบวงจร

สายด่วน
 
081-350-3419, 092-554-1717,
081-301-5270, 081-268-4662 

ช่องทางการชำระเงิน

สะดวกรวดเร็ว ด้วยบริการชำระเงิน ได้ที่จุดรับชำระค่าบริการ ที่มีเครื่องหมายของเคาน์เตอร์เซอร์วิส

และ ตู้ ATM ที่มีจุดบริการ Laser Zone ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกที่ ทั่วประเทศ

 

   

ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิต และจัดส่งบัตรดังกล่าว

ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2551

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้รับบัตร สามารถใช้ใบรับชำระที่ทางบริษัทฯ จัดส่งไปให้พร้อมใบแจ้งหนิ้ได้ตามปกติ

 

กรณี่ลูกค้าที่ใช้บัตรแทนใบรับชำระ ณ จุดบริการที่กำหนดไว้
  • ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าบริการของเคาน์เตอร์ เซอร์วิส(15 บาท / 1 ใบแจ้งหนี้) หรือค่าธรรมเนียมรับชำระของธนาคารเอง (ค่าบริการดังกล่าว จะไม่รวมอยู่ในยอดของใบแจ้งหนี้)
  • ค่าบริการรับชำระดังกล่าวเป็น อัตราที่ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารเรียกเก็บกับทางลูกค้าโดยตรง ไม่มีผลต่อยอดเงินกู้ หรือดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ของลูกค้าที่มีกับบริษัทฯ ในทุกกรณี
  • เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่าน หลังการชำระเงิน โปรดเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

 

 

 

ช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสบาย และมีมาตรฐานสากล